پژوهش های حقوقی

تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران

چکیده

"قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است ."

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول