غلامرضا امیرخانی

حوزه (های) آثار:
هنر
کتابداری
اسلامی
سیاسی
تاریخ

عنوان مقاله: فتح مسکو به دست تیمور: بررسی روایت تاریخ نگاران ایرانی و غیر ایرانی

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی تاریخ نگاری

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: مستندسازی

حوزه (های) تخصصی: فهرست نویسی و رده بندی

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: نیازها و انگیزه ها

حوزه (های) تخصصی: پژوهش های کتابداری،روش پژوهش در کتابداری

تعداد نمایش: 398
چکیده

عنوان مقاله: تناسب

حوزه (های) تخصصی: موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان

حوزه (های) تخصصی: کتاب نقد و بررسی کتاب اهدا

تعداد نمایش: 593
چکیده

عنوان مقاله: دست نوشته های شیخ بهایی در کتابخانه آیت الله مرعشی (ره

حوزه (های) تخصصی: تاریخچه چاپ نسخ خطی

تعداد نمایش: 686
چکیده

عنوان مقاله: دسترسی به کتاب های ادبی در کتابخانه های عمومی

حوزه (های) تخصصی: فهرست نویسی و رده بندی اشاعه اطلاعات عمومی

تعداد نمایش: 325
چکیده

عنوان مقاله: تألیف و تدوین کتاب در کتابخانه های دوره تیموری

حوزه (های) تخصصی: موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری نقد و بررسی کتاب

تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تاکید بر فهرست های راهنما)

حوزه (های) تخصصی: کلیات و منابع

تعداد نمایش: 566
چکیده

عنوان مقاله: نقدی بر مقاله «بررسی نسخ خطی و مرقعات ایرانی

حوزه (های) تخصصی: کلیات و منابع

تعداد نمایش: 259
چکیده

عنوان مقاله: دائرة المعارف قرآن

Encyclopeda of the Quran

حوزه (های) تخصصی: فرهنگ اصلاحات و واژه ها در قرآن

تعداد نمایش: 346
چکیده

عنوان مقاله: هنر صحافی در خراسان قرن نهم هجری

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 387
چکیده