عصر جدید
سلوک فلسفی و حکمت شادان

سلوک فلسفی و حکمت شادان

نیچه، رومیان را به خاطر ترجمه‏هایشان از آثار یونان باستان می‏ستاید.ترجمه‏هایی که تسخیر نوشته‏ها بودند و«نه فقط با نادیده گرفتن تاریخ، بلکه با القای زمان خود»در اثر، به انجام می‏رسیدند.آنها را می‏ستاید چرا که«خوب می‏دانستند چگونه آن آثار را مطابق با ملاحظات زمانه ترجمه کنند.»(پاره 83) امروز، ما جسارت به کار گرفتن چنان شیوه‏هایی را نداریم:«به خاطر تکامل نگرش تاریخ مداری خود.»