قرون وسطی
ب‍وئ‍ت‍ی‍وس‌ پ‍ای‍ه‌گ‍ذار ف‍ک‍ری‌ ق‍رون‌ وس‍طی

ب‍وئ‍ت‍ی‍وس‌ پ‍ای‍ه‌گ‍ذار ف‍ک‍ری‌ ق‍رون‌ وس‍طی

در تفکر فلسفی ایران، بوئتیوس نامی ناآشنا وغریب است، بوئتیوس از متفکرینی است که از یک سو در مرز فرهنگ یونان و فرهنگ رومی و از سوی دیگر در فرهنگ قرون وسطی قرار گرفته است.
وی با اینکه روحانی نبوده، ولی در اندیشه کلامی- فلسفی مسیحیت تأثیر بسزایی داشته است، تا جایی که وی پایه گذار بسیاری از مفاهیم در مباحث مربوط به مسیح شناسی است.