نورالدین اکبری

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
تاریخ
سیاسی

عنوان مقاله: روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف

حوزه (های) تخصصی: بررسی مخاطب

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: روابط عمومی در نظام های سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی روابط عمومی

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان مقاله: تبیین انقلاب اسلامی ایران بر اساس تئوری تحول انقلابی چالمرز جانسون

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 481
چکیده

عنوان مقاله: تبیین انقلاب اسلامی ایران بر اساس تئوری تحول انقلابی چالمرز جانسون

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی

تعداد نمایش: 278
چکیده