صمد رسول زاده اقدم

حوزه (های) آثار:
علوم انسانی
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: تحلیل جامعه شناختی پیامدهای رسانه های اجتماعی بر ارزش های جوانان ایرانی

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مدیریت و پژوهش ارتباطات برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: بررسی جامعه شناختی سهم عوامل ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: موانع و راهکارهای کاربست یافته های تحقیقاتی علوم انسانی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده علوم انسانی و دستگاه های اجرایی وضعیت فعلی علوم در ایران و جهان با تأکید بر علوم انسانی

تعداد نمایش: 628
چکیده

عنوان مقاله: آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 525
چکیده