صمد رسول زاده اقدم

حوزه (های) آثار:
علوم انسانی
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: موانع و راهکارهای کاربست یافته های تحقیقاتی علوم انسانی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده علوم انسانی و دستگاه های اجرایی وضعیت فعلی علوم در ایران و جهان با تأکید بر علوم انسانی

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 348
چکیده