سارا بنی هاشمی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای ماهیت هیجان

تعداد نمایش: 4664
چکیده