ارتباط بین مدیران_کارگران،اتحادیه های تجاری و چانه زنی های جمعی