عباس صدری

حوزه (های) آثار:
فلسفه
اقتصاد
علوم اجتماعی
اسلامی

عنوان مقاله: توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی الگوهای اسلامی توسعه دریافت و مصرف

تعداد نمایش: 82
چکیده

عنوان مقاله: هستی و علل آن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه مشاء هستی شناسی

تعداد نمایش: 264
چکیده