زن، اقوام و ادیان
قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

طرز تلقی و نگرش ها تحت تأثیر جنسیت و قوم گرایی نوعی از جایگاه خاصی را برای زنان در چارچوب خانواده و هرم قدرت در خانواده در مقابل جنس مذکر ایجاد می کند...


یهودیت و مسیحیت

آزادى، جنسیت، یهودیت و مسیحیت

ادیان الهى به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمى مانند آزادى و برابرى، بهترین ملجأ براى پاسخ‏گویى به مسائل فرهنگى ـ اجتماعی هستند؛مسائلی که در هر زمان و به اقتضاى رخدادهاى جدید، پاسخ‏هاى متفاوتى مى‏طلبند. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهاى دینى یهودیان و مسیحیان، نزد برخى از آن‏ها، عامل توجیه بعضى نابرابرى‏ها تلقّى گردیده است...اخبار سرویس

پیوندهای سرویس