آسیب شناسی مسایل زنان
تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

آنچه که امروز نگاه خاصی را به این دسته دختران می طلبد، آسیب هایی است که پس از فرار از خانه پدید می آید معمولاً این آسیب ها مستقیماً بر روحیات و خلقیات این دسته از دختران تأثیر گذاشته و استحکام خانواده را دستخوش تزلزل می کند.

سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری

سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری

تغییرات به وقوع پیوسته در دهه های اخیر، نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی جامعه می دهد. تحولاتی که چه بخواهیم و چه نخواهیم، با نظم سنتی پیشین در تقابل است.امروزه با تشدید فرایندهای جهانی شدن و پیامدهای آن، آسیبهایی از قبیل افسردگی و اعتیاد، جرم و بزهکاری، جنایت و شورشهای اجتماعی، مشکل در ازدواج و ... به موضوع سیاستهای اجتماعی تبدیل شده اند


آسیب شناسی جسمی و روانی
بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران

بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران

نمونه بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود.یافته ها نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند.


آسیب شناسی جنسی

رویکردهای توانمند سازی به خشونت های جنسیت محور

خشونت می تواند از دوبعد مورد بررسی قرار گیرد: یکی – خشونت به مفهوم عام است که هرنوع عمل، روش و یا برخورد غیرشرعی، غیرقانونی و غیرانسانی توام با تشدد که باعث بروز صدمات جسمی، جنسی و روانی گردد دوم – خشونت به مفهوم خاص علیه زنان که عبارت است از هرنوع عمل، روش، رفتار، گفتار و برخورد توام باتشدد، مبتنی بر جنسیت که باعث بروز صدمات جسمی، جنسی و روانی آنان گردد.


آسیب شناسی خانوادگی

فقر زنان سرپرست خانوار

همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرقتن در دایره فقر را افزایش می دهد، اما شکاف و فاصله میان این دو گروه به مرور زمان کاهش یافته است. گرچه فقر زنان سرپرست خانوار در شهر روند نزولی داشته ، اما زنان بی سواد و کم سواد در مناطق شهری به شدت در معرض فقر قرار داشته اند.با افزایش تعداد شاغلان در خانوار، خطر قرار گرفتن خانوار در فقیرترین گروه ها کاهش می یابد. زنان سرپرست خانوار به دلیل بی سوادی، داشتن خانوارهای کوچک، و تعداد شاغلان کمتر در خانوار جزو فقیرترین فقرا هستند.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس