سعید اکبری زرد خانه

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

نام بخش: روانسنجی

عنوان شغلی: دانشجو دکترا

عنوان مقاله: بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در کودکان دوزبانه ترک – فارس و کرد - فارس

حوزه (های) تخصصی: دوره کودکی اول زبان روانشناسی منطقه ای

تعداد نمایش: 709
چکیده

عنوان مقاله: رابطه خودکشی با ویژگی های شخصیتی و رویدادهای زندگی

حوزه (های) تخصصی: خودکشی

تعداد نمایش: 860
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری بر سلامت روان‌شناختی زندانیان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 1015
چکیده

عنوان مقاله: استانداردسازی سیاهه ابراز خشم صفت ـ حالت 2 اسپیلبرگر

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای شخصیت

تعداد نمایش: 1055
چکیده

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای دفاعی با اعتیاد

حوزه (های) تخصصی: رویکردهای روانکاوی اختلالات مربوط به مصرف مواد هوش هیجانی

تعداد نمایش: 6141
چکیده

عنوان مقاله: اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 1277
چکیده