مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابرسی>1383 >شماره 22
دانش حسابرسی 1383 شماره 13 (پیاپی 22)
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی عوامل بروز فساد اداری و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری

تعداد نمایش: 632
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه حقوقی ولایت فقیه و احکام حکومتی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی

تعداد نمایش: 385
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مکانیزم اجرایی تبصره 3 بودجه و اثرات آن در توسعه اقتصادی مناطق محروم

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر مخارج دولتی و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 412
چکیده

عنوان مقاله: حسابداری اعتبارات اسنادی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: در داوری (1)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: رهنموده های آسوسای (ASOSAI) برای مبارزه با تقلب و فساد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری

تعداد نمایش: 419
چکیده