مجلات>مدیریت و حسابداری>میثاق مدیران>1384 >شماره 4
میثاق مدیران 1384 شماره 4
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تعدیل نیرو با احترام

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 524
چکیده